Zwrot nadpłaty podatku z PIT 37

Rozliczenie roczne pit wielu podatników wykonuje na formularzu pit 37. W części G formularza podatkowego PIT 37 podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego. Może z niego wynikać zarówno niedopłata, jak i nadpłata podatku.

Obliczenie należnego podatku ułatwi rozliczanie pitu przez internet. Program pit 2016 jest łatwo dostępny w internecie. Rozliczając pit online nie musimy wykonywać obliczeń matematycznych, program pit wykona je poprawnie i w odpowiednich rubrykach zostanie wpisana kwota podatku po właściwym zaokrągleniu.

Zgodnie z  przepisami podatkowymi podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą wpłaconych zaliczek w terminie wyznaczonym  dla złożenia deklaracji podatkowej. Różnica ta widoczna będzie w rozliczeniu pit 2016 online.

Z kolei urząd skarbowy jest zobowiązany zwrócić podatnikowi nadpłatę podatku, jeśli taka wynika z rozliczenia pit  (rozliczenia pit przez internet). Na zwrot nadpłaty organ podatkowy ma 3 miesiące czasu licząc od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Rozliczenie pit przez internet z reguły powoduje przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaconego podatku.

Nadpłata podatku może być zwrócona na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem podania jego numeru w formularzu ZAP-3 ( jeśli posługuje się identyfikatorem podatkowym PESEL) lub NIP-7/CEIDG-1 (jeśli na dokumentach podatkowych wpisuje numer identyfikacji podatkowej NIP). W przypadku, gdy podatnik podawał w latach wcześniejszych numer konta bankowego, powinien też sprawdzić, czy podany przez niego numer konta jest ciągle aktualny i w razie potrzeby złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, w którym poda aktualne dane dotyczące osobistego rachunku bankowego. Zgłoszenie aktualizacyjne składa się  również w sytuacji rezygnacji z przekazywania  zwrotów na rachunek, np. z powodu likwidacji rachunku. Zaznacza się wtedy w formularzu pozycję „Rezygnacja”.

Jeżeli numer rachunku bankowego jest ciągle aktualny nie ma potrzeby  składania formularza aktualizacyjnego. Nadpłata będzie zwrócona na ten rachunek.

Jeśli nadpłata nie jest zwracana na rachunek bankowy, urząd skarbowy przesyła ją za pośrednictwem poczty na adres podany przez podatnika w zeznaniu. Przekaz pocztowy jest obciążony wówczas kosztami, które ponosi podatnik.

W pewnych przypadkach urząd skarbowy nie zwraca nadpłaconego podatku, lecz zalicza w poczet zobowiązań podatkowych podatnika. Jeżeli wysokość nadpłaty  nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, może być zwrócona jedynie w kasie na pisemny wniosek podatnika.