Terminy rozliczania pit 2015

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że każda osoba uzyskująca jakiekolwiek przychody podlegające opodatkowaniu ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT.

Rozliczenie roczne pit składamy do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego. Przychody uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku trzeba rozliczyć w roku 2016.

Najwcześniejszy termin do zapamiętania to 10 stycznia. Dotyczy on podatników, którzy sami nie chcą rozliczać się z fiskusem i taki obowiązek chcą przekazać płatnikowi. Muszą oni w tym terminie dostarczyć pracodawcy oświadczenie pit 12, zawierające dane uprawniające płatnika do takiego rozliczenia rozliczenia. Oświadczenia pit 12 nie muszą składać podatnicy, którzy nie chcą rozliczać się samodzielnie,  otrzymujący świadczenia z ZUS.

Następny termin dotyczy rozliczenia podatku ryczałtowego od przychodów  ewidencjonowanych. Należy dokonać rozliczenia do 31 stycznia na formularzu pit 28. Do końca stycznia trzeba też złożyć deklaracje pit 16A (dotyczy podatku opłacanego w formie karty podatkowej)  oraz pit 19A (deklaracja przeznaczona dla duchownych).

Koniec lutego to termin dotyczący  płatników, którzy składają informację podatkową pit 40 w imieniu płatnika (pracodawcy lub organu wypłacającego świadczenie np. emerytalne, rentowe) oraz pit 40A dotyczący składek ZUS za podatnika.

Termin składania pozostałych deklaracji przez osoby fizyczne mija 30 kwietnia. Najpopularniejszy pit 37 dotyczy osób, które uzyskały przychody z tytułu umów o pracę, zlecenia lub o dzieło oraz świadczeń socjalnych.

Podatnicy, którzy prowadzili działalność gospodarczą rozliczają się na formularzu pit 36, a jeśli rozliczają podatek w formie liniowej – pit 36L.

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości należy rozliczyć korzystając z druku pit 39, a dochody kapitałowe, np. z giełdy na formularzu pit 38.

Dochowując przewidzianych ustawą terminów możemy wybrać sposób złożenia deklaracji podatkowej. Wypełnione formularze możemy dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego, przez internet lub korespondencyjnie przez Pocztę Polską. Internetowy program pit 2015 pozwoli na łatwe rozliczenie pit 2015 online. Pit online 2015 będzie można przekazać do urzędu skarbowego z początkiem stycznia 2016.