Rozliczenie straty podatkowej

W rozliczeniu rocznym pit najczęściej obliczamy i wykazujemy podatek do zapłacenia fiskusowi. Nie zawsze jednak podatnik wykazuje dochód do opodatkowania, gdyż w sytuacji,  gdy koszty uzyskania przychodu przekraczają w danym roku kwotę przychodu, powstaje strata.

 

Wykazana kwota straty staje się podstawą odliczenia w następnych latach, w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Dochód uzyskany już w kolejnym roku podatkowym może być pomniejszony o część straty z roku poprzedniego. Tak więc strata wykazana w pit 2015 może być rozliczana już w pit 2016 (również pit online 2016).

Aby można było odliczyć stratę, musi wystąpić dochód. Warunkiem odliczenia straty jest uzyskanie dochodu w roku, w którym chcemy odliczyć straty.

Nie można rozliczyć straty w jednym roku, czyli jednorazowo. W jednym roku można rozliczyć maksymalnie 50% wartości straty. Tak więc najkrócej można rozliczać stratę przez dwa lata. Maksymalny okres rozliczania straty to 5 lat. W każdym z pięciu lat można odliczyć kwotę, która nie przekroczy 50% wartości wykazanej straty. Jeśli w ciągu pięciu lat z powodu braku lub niskiego dochodu nie uda się rozliczyć straty, w późniejszym zeznaniach podatkowych  to już nie będzie możliwe.

Stratę można rozliczać również w okresach miesięcznych pod warunkiem, że będzie wykazywany w nich dochód. Jeżeli w jednym miesiącu występuje strata, a w drugim dochód – rozlicza się stratę na bieżąco i taka miesięczna strata wpłynie na zaliczki za okres następny. Miesięcznej „stratę” nie wykazuje się w deklaracji rocznej, gdyż podatek obliczany jest w stosunku rocznym.

Strata może być rozliczana jedynie w ramach źródła przychodu, z którego powstała. Podatnik może mieć kilka różnych źródeł przychodów. Jedne źródła mogą przynosić dochód, a inne straty. Niestety, nie można łączyć różnych źródeł przychodu zarówno w zakresie poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jak i zysku czy straty.

Ustawa o podatku dochodowym wyróżnia osiem podstawowych źródeł zarobkowania i w ramach tych źródeł podatnik może rozliczać straty:

  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty;
  2. działalności wykonywanej osobiście;
  3. pozarolniczej działalności gospodarczej;
  4. działów specjalnych produkcji rolnej;
  5. najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
  6. kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym odpłatnego zbycia praw majątkowych;
  7. odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy poza działalnością gospodarczą;
  8. innych źródeł.

W ramach  danego źródła występować mogą różne sposoby zarobkowania,  co z kolei może rodzić problemem z rozliczeniem straty w ramach danego źródła. Rozliczenie pit przez internet może ułatwić nam właściwe zakwalifikowanie straty.