Rozliczenie roczne PIT łatwiejsze niż kiedykolwiek

Rozliczenie PIT online 2017 wobec 50% kosztów uzyskania przychodów

Przy rozliczaniu pracy, której przedmiotem były w roku 2016 prawa autorskie, najnowsze zeznanie podatkowe PIT 2017 online umożliwia zastosowanie zryczałtowanej stawki kosztów uzyskania przychodów na poziomie 50%.

Okoliczności zastosowania 50% kosztów przychodu w PIT rozliczenie online

To kiedy podatnik może stosować 50% koszty, wynika bezpośrednio z ustawy o PIT i daje się zamknąć w grupie trzech odrębnych przypadków:

 1. Twórca otrzymuje zapłatę za przekazanie praw własności znaku towarowego, wzoru dekoracyjnego, budowy układu scalonego, wzoru przemysłowego bądź użytkowego, lub wynalazku.
 2. Pobranie opłaty licencyjnej za przekazanie praw własności (jak wyżej) od pierwszej jednostki i tylko w pierwszym roku zawarcia umowy licencyjnej.
 3. Twórca czerpie korzyści z praw autorskich i rozporządza nimi.

W każdym z powyższych wypadków PIT online 2017 umożliwi rozliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów bez względu na rodzaj umowy — może to być umowa o pracę, umowa zlecenie bądź też umowa o dzieło, a także wszelkie inne umowy dotyczące przekazania praw własności wynalazku itp.

W perspektywie PIT za 2017 online warto doprecyzować sposób określania 50% kosztów. Otóż najprościej rzecz ujmując, są one połową osiągniętego przez podatnika przychodu. Jednak w przypadku niektórych umów (umowa o pracę, czy też umowa zlecenie) należy mieć na uwadze, że 50% koszty stosujemy do przychodu pomniejszonego wcześniej o pobrane przez płatnika w każdym miesiącu składki na ubezpieczenie rentowe, zdrowotne i chorobowe.

Kwestia limitu

Istotną kwestią w PIT online dla twórców osiągających większe przychody będzie limit kwotowy dotyczący 50% kosztów uzyskania. Łącznie tego rodzaju koszty nie mogą przekroczyć pięćdziesiąt procent kwoty stanowiącej górny pułap 1 progu podatkowego wg skali podatkowej. Aktualnie pierwszy próg skali podatkowej wynosi 85.528 zł, co daje w rezultacie 42.764 zł jako maksymalny koszt uzyskania przychodu.

Powstaje oczywiście pytanie, co dzieje się w sytuacji przekroczenia wyznaczonego limitu. Niestety wedle ustawy koszty ustalane procentowo mogą zostać zastąpione tylko kosztami faktycznie poniesionymi. Oznacza to z jednej strony, że przekroczenie limitu zamyka możliwość skorzystania z kosztów 20% (umowa zlecenie oraz umowa o dzieło bez przekazywania praw autorskich). Z drugiej strony, jeśli podatnik udowodni, iż jego faktyczne koszty przekroczyły pułap 42.764 zł, zyskuje prawo do ich odliczenia. Pamiętać jednak należy, że faktyczne koszty nie są rozliczane przy określaniu zaliczki na podatek — właściwym etapem dla ich rozliczenia jest roczne rozliczanie PIT 2017 online.

 

PIT 2017 i ulga badawczo-rozwojowa

Poczynając od rocznych rozliczeń podatkowych PIT 2017 wydatki na poczet działalności badawczo-rozwojowej poniesione przez przedsiębiorców, mogą przy zachowaniu pewnych warunków, być odliczone od deklarowanej przez nich podstawy opodatkowania w zakresie ulgi podatkowej.

Beneficjenci ulgi badawczo-rozwojowej PIT 2017

Ulga B+R skierowana jest do przedsiębiorców opodatkowanych za pośrednictwem skali podatkowej (PIT 36) bądź też podatku liniowego (PIT 36L). Nieodzownym elementem rozliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową jest ponoszenie określonych kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów związanych celami badawczymi i rozwojowymi.

Określenie kosztów kwalifikowanych w PIT 2017

Następujące koszty kwalifikowane uprawniają do rozliczenia ich w ramach ulgi B+R:

 • w przypadku pracowników zatrudnionych w celach realizacji celów badawczo-rozwojowych — wynagrodzenia wynikające z umów o pracę lub o pracę nakładczą, także składki ZUS (ich część finansowana przez pracodawcę),
 • koszty nabycia materiałów oraz surowców bezpośrednio koniecznych do realizowania działalności B+R,
 • wydatki wynikające korzystania z aparatury badawczej i naukowej, która została wykorzystana w aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • wydatki, jakie poniosło przedsiębiorstwo na usługi doradcze, uzyskanie ekspertyz czy też opinii, a także rezultatów badań w ramach umowy z ośrodkiem naukowym lub badawczym,
 • amortyzacyjne odpisy od wartości prawnych, niematerialnych oraz środków trwałych używanych w aktywności badawczo-rozwojowej, które zaliczane są do kosztów osiągnięcia przychodu (do kosztów kwalifikowanych nie są jednak zaliczane równowartości odpisów amortyzacyjnych z racji nabytku samochodów osobowych, budynków, budowli, oraz lokali stanowiących odrębną własność);

Badania podstawowe do odliczenia w PIT 2017

W zakresie badań podstawowych dane koszty kwalifikowane mogą zostać odliczone jedynie, gdy badania prowadzone są na bazie umowy z jednostką naukową. Ustawowa definicja jednostki naukowej przewiduje, iż będzie to instytucja znajdująca się na terytorium RP oraz prowadząca prace rozwojowe/badania naukowe w sposób ciągły.

Ulga B+R PIT 2017 poza zakresem badań podstawowych

Poza obszarem badań podstawowych ulga może być zastosowana wobec:

 • badań stosowanych (nastawionych na zastosowanie nowej wiedzy w praktyce),
 • badań przemysłowych (nastawionych wykorzystanie nowej wiedzy oraz umiejętności przy kreowaniu nowych produktów),
 • prac rozwojowych (nastawionych na wykorzystywanie, łączenie, kształtowanie, nabywanie wiedzy oraz umiejętności);

 

PIT rozliczenie online i ulgi podatkowe: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Reguły wykorzystania IKZE dla celów odliczeń podatkowych oferowanych przez rozliczenie PIT 2017 online sprawiają, że podatnik z nich korzystający jest w lepszej sytuacji od użytkownika IKE.

Pomimo iż kwoty wypłacane z IKZE podlegają opodatkowaniu, podatnik korzystający z tego konta ma do dyspozycji przywileje podatkowe pozwalające na odliczenia już w roku wpłaty funduszy. Sprawia to iż jego sytuacja jest ostatecznie korzystniejsza od tej, właściwej podatnikowi korzystającemu z indywidualnego konta emerytalnego (IKE). Każdy podatnik mający konto IKZE ma prawo do odliczeń podatkowych, jeśli tylko jego roczne rozliczenie PIT online 2016 odbywa się na bazie zasad ogólnych (skala podatkowa), podatku liniowego, lub ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów . Należy przy tym zaznaczyć, iż nie jest możliwym odliczanie w ramach ulgi podatkowej składek trafiających na IKE — jedynie składki zgromadzone na IKZE można wykazać w kontekście odliczenia od dochodu. Naturalnie nie ma przeszkód prawnych, by być właścicielem IKE, a także IKZE w tym samym czasie oraz dokonywać odliczeń składek tylko w zakresie IKZE.

Ponieważ rozliczenie roczne pit pozwala na odliczenie wyłącznie składek wpłaconych w danym roku podatkowym, składka nieopłacona jakkolwiek należna nie stanowi upoważnienia do ulgi podatkowej. W konsekwencji dowody wpłaty na rachunek IKZE są punktem wyjścia do rozliczenia ulgi. Powinny one zawierać dane płatnika oraz odbiorcy składek, daty, a także cel i wysokość opłat. Ewentualny brak dowodu wpłaty zamyka ewentualność korzystania z ulgi.

Reguły prawa podatkowego i rozliczenie PIT 2017 program nie ograniczają górnego limitu kwoty odliczeń, jednak jest on formowany przez określoną maksymalną sumę wpływu funduszy na IKZE we wskazanym roku kalendarzowym, która uniemożliwia gromadzenie oszczędności powyżej 1,2 średniego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego na wskazany rok w gospodarce RP (aktualnie jest to 4866 zł). Rozliczenie PIT 2017 przez Internet nie pozwoli na zwiększenie tego limitu w razie, gdy podatnik jest właścicielem kont IKZE w wielu funduszach inwestycyjnych prowadzonych przez to samo towarzystwo — limit jest w tej sytuacji jeden, łączny i niepodzielny.

Zasadniczo nie ma możliwości założenia konta emerytalnego dla dziecka i opłacania jego składek, a następnie rozliczania ich w ramach prywatnej ulgi podatkowej — składki te stanowiłyby formę darowizny, co zamyka możliwość odliczenia. Dziecko może zaś samodzielnie dokonywać transferów funduszy na IKE ewentualnie IKZE jedynie w roku, w którym uzyskało przychody z umowy o pracę.

 

Rozliczenie roczne PIT łatwiejsze niż kiedykolwiek

Jeszcze nigdy w historii wszechświata rozliczenie PITu przez Internet nie wymagało tak niewielkiego nakładu pracy oraz tak nieznacznej znajomości prawa podatkowego. Możemy odetchnąć z ulgą.

Jeszcze kilka lat temu przeciętny polski podatnik stał przed iście Parysowym wyborem. Mogliśmy postawić na oszczędność i samodzielność, a tym samym skazać się na ścieżkę, na której każdy krok przedsięwzięty w deklaracji podatkowej należało na własną odpowiedzialność skonfrontować z zawiłościami polskiego prawa podatkowego. Mogliśmy również zdecydować się na pomoc specjalistów (księgowych), a konsekwencji narazić się na dodatkowe koszty. Każdy z tych wyborów ostatecznie prowadził do kolejki najbliższym w Urzędzie Skarbowym, gdzie należało deklaracje przekazać urzędnikom. To były czasy, kiedy „PIT rozliczenie online” mogło być najwyżej pobożnym życzeniem.

Pewien przełom stanowiło dopuszczenie przez Ministerstwo Finansów w roku 2008 elektronicznych zeznań podatkowych pod postacią e-deklaracji. Z czasem pojawiły się również alternatywne wobec produkcji administracji podatkowej programy do rozliczania PIT. To zasadniczo wyeliminowało problemy związane z odwiedzinami w urzędach skarbowych oraz niezbędnym dotychczas elementem kolejki. Jednak pojawiło się jakościowo nowe pytanie: jak rozliczyć PIT przez Internet? Bardzo szybko okazało się, iż ogromna większość dostępnych aplikacji PIT a w szczególności sposób ich użycia — wzorowany bezpośrednio na tradycyjnych papierowych formularzach — zakłada u podatnika znaczną znajomość reguł polskiego prawa podatkowego. W rezultacie rozliczenie PIT przez Internet okazało się jedynie nieznacznie łatwiejsze od samotnych zmagań z papierową deklaracją.

Szczęśliwie, w kilka lat później pojawiły się propozycje aplikacji (korzystających z amerykańskich doświadczeń z PIT), które całkowicie zmieniły optykę pracy z zeznaniem podatkowym. Ich centralna idea jest niezwykle prosta — zamiast zmuszać podatnika do przekładania swojej faktycznej sytuacji finansowej na abstrakcyjne prawnicze terminy, robią to za niego. Podatnik otrzymuje serie prostych, zrozumiałych dla każdego pytań takich jak „Czy prowadzisz działalność gospodarczą?”, „Czy jesteś zamężna?”, „Czy posiadasz dzieci?” itd. Na bazie naszych odpowiedzi program automatycznie dobiera odpowiedni rodzaj deklaracji, wypełnia go, prosi o załączniki oraz uwzględnia wszelkie przysługujące nam ulgi i odliczenia podatkowe. Metoda ta, po kilku latach prac nad jej udoskonalaniem, wydaje się zapewniać całkowicie bezkolizyjne rozliczenie PIT 2017 przez Internet.