Rozliczenie PIT online 2017 w kontekście ulgi na leki

Jednym z bardziej specyficznych rozliczeń w PIT 2017 online jest stanowiąca element ulgi rehabilitacyjnej  tzw. ulga na leki.

Przeprowadzając rozliczenie roczne PIT i planując dokonanie odliczenia ulgi na leki, powinniśmy mieć na uwadze jej charakter, przeznaczenie oraz ograniczenia. Przede wszystkim odliczenie leków przeznaczone jest jedynie dla osób niepełnosprawnych. Osoby takie powinny legitymować się jednym z trzech wymaganych dokumentów: orzeczeniem dotyczącym przypisania do jednej z trzech grup niepełnosprawności, decyzją o przyznaniu renty z racji częściowej lub pełnej niezdolności do pracy (ewentualnie renty szkoleniowej lub socjalnej), orzeczeniem o stopniu i rodzaju niepełnosprawności osoby poniżej szesnastego roku życia. Odliczenie będzie możliwe także dla osób, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne w przypadku, gdy dochody takiej osoby nie przekraczają 9120 zł we wskazanym roku. Należy pamiętać, że urzędy skarbowe wymagają, by osoba niepełnosprawna posiadała konieczny dokument już w momencie zakupu leków, a nie jedynie w chwili rozliczenia PIT online 2017.

Specyfika ulgi podatkowej na leki polega na relacji faktycznie poniesionych wydatków do kwoty 100 zł. Otóż podatnik jest uprawniony do odliczenia od swojego dochodu tylko wynik różnicy między wydatkami, które poniósł a arbitralnie ustalonym pułapem 100 zł. Jeśli podatnik w konkretnym miesiącu poniesie koszty leków w wysokości 100 zł — odliczenie za ten miesiąc mu nie przysługuje. Jeśli w miesiącu kolejnym jego wydatki wzrosną do 170 zł, uzyska on możliwość odliczenia 70 zł. W tym sensie wartość odliczenia jest ustalana miesięcznie. Pułap odliczenia (100 zł) dotyczy niezależnie każdej osoby niepełnosprawnej — nie będzie więc możliwe łączenie wydatków dwóch osób w celach optymalizacji podatkowej.

Rozliczenie PITu przez Internet (podobnie jak PIT w tradycyjnej formie) nie umożliwi nam jednak odliczenia kosztów wszystkich leków, nawet jeśli posiadamy wymaganą dokumentację dotyczącą stanu zdrowia. Ewentualność skorzystania z odliczenia na leki wynika z poświadczenia przez lekarza specjalistę konieczności przyjmowania przez osobę niepełnosprawną wskazanych leków. Rodzi to pewną niejasność, ponieważ przepisy podatkowe nie precyzują kategorii „lek”. Standardowo w sytuacjach spornych urzędy skarbowe odwołują się do prawa farmaceutycznego dla rozwiązania tej kwestii. W rezultacie możemy się spodziewać, że jeśli dany preparat nie znajduje się w rejestrze produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP, nie będzie on stanowił „leku” dla organów podatkowych.