PIT rozliczenie online a możliwość odliczenia prorodzinnego: warunki wstępne

Jak co roku miliony naszych rodaków skorzystają z odliczenia podatkowego na dzieci, które zostanie im umożliwione w szczególnie przyjaznej formie, jeżeli podejmą rozliczenie PIT przez Internet. Należy pamiętać przy tym, że ulga ta przysługuje dopiero po spełnieniu szeregu warunków tak przez rodziców, jak i przez dzieci.

Podstawowe wymogi dotyczące ulgi prorodzinnej:

  1. Możliwość tego odliczenia w PIT online 2017 bezpośrednio wynika ze sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi małoletnimi lub odgrywania roli prawnego opiekuna (jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkiwało). Jeszcze inną formą opieki roztaczanej nad dzieckiem kwalifikującą podatnika do tej ulgi jest instytucja rodziny zastępczej (poparta orzeczeniem sądu alternatywnie umową ze starostą).
  2. Jeżeli dzieci pobierały rentę socjalną albo zapomogę pielęgnacyjną odliczenie w PIT 2017 obejmuje je niezależnie od ich wieku.
  3. Uldze prorodzinnej w PIT online podlegają także dzieci uczące się do dwudziestego piątego roku życia w przypadku, gdy ich roczne dochody nie przeszły łącznie 3089 zł z wyłączeniem renty rodzinnej.
  4. Uprawnienie do ulgi odnosi się do pełnych miesięcy kalendarzowych. Możliwym jest, w przypadku, gdy w czasie trwania miesiąca nastąpiła zmiana władzy rodzicielskiej czy też opieki, określenie dziennego limitu ulgi poprzez podzielenie miesięcznego limitu przez trzydzieści dni.
  5. Gdyby w trakcie opieki wykonywanej w stosunku do dziecka, w wyniku zmiany praw rodzicielskich lub opieki, władza nad dzieckiem przeszła na inna osobę, każdy z opiekunów zaangażowanych w tę zmianę może przeprowadzić z odliczenie o wartości 1/3o-miesięcznego odliczenia za jeden dzień opieki sprawowanej nad dzieckiem.
  6. Ponieważ omawiane odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów czy też rodziców zastępczych będących w małżeństwie, przysługującą im kwotę odliczenia mogą odjąć od swojego podatku w dowolnej proporcji. „Podział” ulgi następuje zazwyczaj na zasadzie dobrowolnego ustalenia i porozumienia rodziców.
  7. Ewentualność skorzystania z ulgi przez rodziców zostaje wykluczona w razie podleganiu przez dziecko z opodatkowaniu liniowemu lub ryczałtowi od ewidencjonowanych przychodów przy działalności gospodarczej, a także z opodatkowaniu tonażowemu. Ryczałt ewidencjonowany jest jednak dozwolony w przypadku dzierżawy bądź najmu prywatnego.
  8. Rozliczenia ulgi prorodzinnej może dokonać jedynie zainteresowany podatnik (np. w program PIT 2017). Nie jest możliwym rozliczenie ulgi przez płatnika, jeżeli ten na wniosek podatnika rozlicza jego roczne zeznanie podatkowe.