Naliczanie odsetek od zaległości podatkowych

Podatnik, który nie uiści podatku w wyznaczonym terminie, staje się dłużnikiem fiskusa. Za okres nieuregulowania podatku obowiązują odsetki za zwłokę. Podatnik może w pewnych sytuacjach wystąpić o umorzenie odsetek.

Jeśli w rozliczeniu rocznym pit 2015 (pit 2016, pit 2017 itd) podatnik wykaże niedopłatę podatku, powinien uzupełnić należny podatek w ustawowym terminie. Na koncie podatnika, który nie ureguluje podatku w terminie, powstaje zaległość podatkowa. Zaległości podatkowe to również niepoprawne wykazana i zwrócona nadpłata lub zwrot podatku. W takim przypadku jako zaległość uznawana będzie zarówno kwota bazowa, jak i jej oprocentowanie.

Rozliczanie pit online poprzez program pit pomaga w poprawnym naliczaniu należnego podatku.

W momencie powstania zaległości podatkowej zaczynają być naliczane odsetki – rekompensata za niewywiązywanie się z obowiązku zapłaty podatku w terminie.

Naliczanie odsetek karnych

Obliczenie wysokości odsetek oraz ich wpłata na konto urzędu jest obowiązkiem podatnika.  Podatnik sam musi obliczyć kwotę odsetek i wpłacić ją, nie czekając na wezwanie urzędu skarbowego.

Odsetki karne w płatnościach podatku naliczane są za każdy dzień zwłoki.Odsetki należą się organom skarbowym za okres od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku do dnia zapłaty należności. Jeżeli termin zapłaty podatku wypada w sobotę lub w dzień wolny od pracy, to ostatni dzień jego zapłaty przesuwa się na pierwszy dzień „roboczy”. Dopiero od dnia następnego po jego upływie nalicza się odsetki. Ostatnim dniem, za który trzeba zapłacić odsetki to dzień, w którym zaległość jest regulowana. Tak więc odsetki należą się również za ten dzień, w którym zadłużenie jest spłacane. Wysokość odsetek karnych (za zwłokę) w płatności podatku zależy od trzech czynników:

  1. wysokości zaległości podatkowych,
  2. liczby dni opóźnienia,
  3. stopy odsetek za zwłokę.

Aby obliczyć należne fiskusowi odsetki, należy wszystkie te wartości przemnożyć przez siebie i podzielić przez 365, czyli ilość dni w roku. W ten sposób otrzymamy dokładnie obliczoną kwotę odsetek za zwłokę, którą należy odpowiednio zaokrąglić. Zaokrąglenia dokonuje się do pełnych złotych – końcówka mniejsza niż 5 groszy powoduje zaokrąglenie w dół, równa lub większa niż 5 groszy -. w górę.

Jeżeli zapłacimy należność, ale nie uwzględnimy odsetek za zwłokę, urząd skarbowy proporcjonalnie zaliczy wpłaconą kwotę na zaległość oraz odsetki, tak więc zobowiązanie w dalszym ciągu nie będzie uregulowane w całości i nadal będą od niego naliczane odsetki karne.