Dokumentowanie wydatków na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mają prawo, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, do odliczeń od dochodu w rocznym rozliczeniu pit w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenia te dotyczą m.in. wydatków poniesionych na zakup leków.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki uprawniające do odliczeń uważa się wydatki poniesione na leki  zalecone do stosowania stale lub czasowo osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę  w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Z powyżej przytoczonego przepisu  wynika, że osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, która chce skorzystać z ulgi na zakup leków, musi spełnić następujące warunki:

  • w danym miesiącu ponieść wydatki na zakup leków w kwocie przekraczającej 100 zł,

  • uzyskać dokument potwierdzający poniesienie wydatku,

  • posiadać potwierdzenie lekarza specjalisty o zaleceniu stosowania leku.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 Ustawy wysokość wydatków na leki ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Dokument taki powinien zawierać dane identyfikujące nabywcę i sprzedającego, nazwę zakupionych leków oraz kwotę zapłaty. Dokumentem takim jest najczęściej faktura z apteki.  Najwygodniejszą formą realizacji recepty wystawionej przez lekarza specjalistę jest jej wykupienie z jednoczesnym pobraniem faktury. W ten sposób unikniemy ponownej wizyty w aptece  tylko w celu uzyskania dowodu poniesienia wydatku na leki. Często podatnicy niepełnosprawni pobierają jedną fakturę zbiorczą za cały miesiąc, jeśli apteka na to przystaje. Może to być również inny dokument, zawierający wymagane informacje, np. w przypadku zakupu leku za granicą wydawany jest paragon oraz zwracana recepta. Jeżeli z tych dokumentów wynikają dane osobowe oraz wysokość kwoty zapłaconej za leki, mogą one stanowić podstawę do odliczeń.

Lekarzem uprawnionym do stwierdzenia konieczności stosowania danych leków jest wyłącznie lekarz specjalista. Oznacza to, że uprawnionym do wydania stosownego zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny, np.internista,  kardiolog, urolog, onkolog, okulista, dermatolog, itp., jak również lekarz rodzinny, o ile posiada określoną specjalizację. W przepisie nie określono, jaka forma stwierdzenia potrzeby stosowania określonych leków stale lub czasowo jest wymagana. Oznacza to, że dopuszczalne są różne formy, w tym nawet ustna. Jednakże dla celów dowodowych zasadnym jest przyjęcie formy pisemnej, np. zaświadczenia. Przepisy nie ustalają formularza zaświadczenia, a więc może być ono sporządzone w dowolnej formie. Powinno jednak zawierać dane osoby niepełnosprawnej, dane lekarza, nazwy zalecanych leków, okres ich stosowania i datę wystawienia. Trzeba tu zaznaczyć, że zaświadczenie nie jest konieczne, jeśli możemy przedstawić inny dokument, z którego będą wynikały powyższe dane.

Rozliczenie pit 2015 przez internet może ułatwić podatnikowi obliczenia związane z odpisem na zakup leków. Program pit 2015 sam dokona odejmowania 100 zł, jeśli podamy pełne kwoty wydatków. Pit za 2015 online jest wygodnym sposobem rozliczenia z fiskusem. Rozliczenie pit online 2015 można dokonać szybko, nie wychodząc z domu.