Obliczenie wypłaty od umowy-zlecenia do wysokości 200 zł

Wypłaty z tytułu umowy zlecenia, zawierane ze zleceniodawcami, którzy nie są pracodawcami i  które opiewają na kwotę nieprzekraczającą 200 zł są opodatkowane ryczałtowo i nie łączą się z innymi dochodami.

W zależności od tego, jakiego rodzaju umowa-zlecenie została zawarta, w różny sposób naliczana jest kwota do wypłaty, czyli kwota netto. Od przychodów z umowy zlecenia pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł, a umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Stawka ryczałtowa wynosi w tym przypadku 18%, które jest naliczane bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. Od obliczonego podatku nie jest odliczana kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia co do zasady nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jednak w przypadku, gdy zleceniobiorca jest zatrudniony na umowę o pracę u innego pracodawcy (nie wykonuje zlecenia na rzecz swojego pracodawcy) i uzyskuje w związku z tym co najmniej minimalne wynagrodzenie, od takiego wynagrodzenia nalicza się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ona naliczana od kwoty brutto.

Przykład

Pan Stanisław podpisał z firmą umowę zlecenie na kwotę 200,00 zł. Jednocześnie pracuje w innej firmie na etacie i uzyskuje tam dochód przekraczający minimalne wynagrodzenie.

Płatnik obliczył należny podatek ryczałtowy 18% od kwoty brutto, który wyniósł 36,00 zł (200,00 zl x 18% = 36,00 zł).

Od kwoty brutto 200,00 zł nie odliczamy kosztów uzyskania przychodu, co za tym idzie cała ta kwota brutto jest dochodem do opodatkowania.

Zleceniodawca obliczył też składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości  9% kwoty brutto, co dało kwotę 18,00 zł (200,00 zł x 9% = 18,00 zł). Części tej składki nie odejmujemy od naliczonego podatku.

Podatek należny w pełnej wysokości 36,00 zł (nie odejmujemy części składki na ubezpieczenie zdrowotne)   podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto 200,00 zł – 18,00 zł – 36,00 zł = 146,00 zł. W ten sposób otrzymujemy kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Tak więc podpisując umowę zlecenie z wynagrodzeniem 200,00 zł w rzeczywistości pan Stanisław otrzymał wypłatę w wysokości 146,00 zł.
Wypłaty takie nie łączą się z innymi dochodami podatnika. W związku z tym płatnicy nie sporządzają informacji PIT-11, a zleceniobiorcy  w składanym do urzędu skarbowego  rocznym rozliczeniu pit 2016 ( pit 37 czy pit 36) nie będą  uwzględniali dochodów uzyskanych z umów zlecenia ze zleceniodawcami niebędącymi ich pracodawcami, opiewających na kwotę 200,00 zł lub niższą. Ze zleceń na wyższe kwoty należy rozliczyć pit, można do tego wykorzystać program pit 2016 online.